నివర్ తుఫాను ఎఫెక్ట్.. రాష్ట్రంలోని తీర ప్రాంత జిల్లాల పరిస్థితి ఇదీ..

ABN, First Publish Date - 2020-11-26T22:46:19+05:30

నివర్ తుఫాను ఎఫెక్ట్.. రాష్ట్రంలోని తీర ప్రాంత జిల్లాల పరిస్థితి ఇదీ..

1/37
2/37
3/37
4/37
5/37
6/37
7/37
8/37
9/37
10/37
11/37
12/37
13/37
14/37
15/37
16/37
17/37
18/37
19/37
20/37
21/37
22/37
23/37
24/37
25/37
26/37
27/37
28/37
29/37
30/37
31/37
32/37
33/37
34/37
35/37
36/37
37/37