చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు

ABN, First Publish Date - 2023-10-02T13:07:53+05:30 IST

చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు

చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 1/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 2/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 3/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 4/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 5/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 6/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 7/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 8/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 9/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 10/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 11/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 12/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 13/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 14/15
చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా ‘సత్యమేవ జయతే’ దీక్షలో నారా భువనేశ్వరి, టీడీపీ మహిళా నేతలు 15/15

Updated at - 2023-10-02T13:15:57+05:30