హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు

ABN, First Publish Date - 2023-09-28T17:41:32+05:30 IST

హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు

హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు 1/12
హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు 2/12
హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు 3/12
హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు 4/12
హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు 5/12
హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు 6/12
హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు 7/12
హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు 8/12
హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు 9/12
హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు 10/12
హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు 11/12
హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్‌బండ్ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఫొటోలు 12/12

Updated at - 2023-09-28T18:50:03+05:30