హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు

ABN, First Publish Date - 2023-04-30T21:18:56+05:30 IST

హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు

హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 1/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 2/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 3/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 4/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 5/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 6/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 7/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 8/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 9/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 10/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 11/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 12/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 13/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 14/15
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్‌లో జరిగిన వాసవి జయంతి ఉత్సవాలు 15/15

Updated at - 2023-04-30T21:48:13+05:30