విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు

ABN, First Publish Date - 2023-07-28T09:03:24+05:30 IST

విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు

విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 1/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 2/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 3/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 4/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 5/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 6/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 7/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 8/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 9/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 10/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 11/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 12/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 13/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 14/15
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తిన వరద.. నిలిచిన రాకపోకలు 15/15

Updated at - 2023-07-28T09:03:24+05:30