తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు

ABN, Publish Date - May 15 , 2024 | 08:54 PM

తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ జాతరలో బైరాగి వేషంలో భక్తులు గంగమ్మకు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. నేటి(బుధవారం) నుంచి ఈనెల 21వ తేదీ వరకు ఈ జాతర అత్యంత వైభవంగా జరుగనున్నది. నేటి నుంచి రోజుకో వేషంలో గ్రామదేవతకు భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. గంగమ్మ జాతరకు ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.

తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 1/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 2/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 3/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 4/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 5/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 6/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 7/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 8/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 9/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 10/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 11/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 12/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 13/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 14/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 15/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 16/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 17/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 18/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 19/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 20/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 21/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 22/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 23/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 24/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 25/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 26/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 27/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 28/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 29/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 30/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 31/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 32/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 33/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 34/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 35/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 36/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 37/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 38/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 39/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 40/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 41/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 42/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 43/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 44/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 45/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 46/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 47/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 48/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 49/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 50/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 51/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 52/53
తిరుపతి శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ జాతర ఫొటోలు 53/53

Updated at - May 15 , 2024 | 08:54 PM