సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..!

ABN, First Publish Date - 2023-04-23T14:18:41+05:30 IST

సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. దగదగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..!

సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 1/14
సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 2/14
సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 3/14
సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 4/14
సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 5/14
సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 6/14
సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 7/14
సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 8/14
సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 9/14
సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 10/14
సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 11/14
సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 12/14
సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 13/14
సాగర తీరాన పాలనా సౌధం.. ధగధగా మెరిసిపోతున్న సచివాలయం ఫొటోలు చూశారా..! 14/14

Updated at - 2023-04-23T14:36:53+05:30