ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌

ABN, Publish Date - Jun 09 , 2024 | 04:14 PM

తెలంగాణ తొలి గ్రూప్‌-1 ప్రిలిమినరీ పరీక్ష ఆదివారం ప్రశాంతంగా ముగిసింది.

ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 1/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 2/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 3/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 4/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 5/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 6/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 7/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 8/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 9/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 10/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 11/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 12/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 13/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 14/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 15/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 16/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 17/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 18/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 19/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 20/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 21/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 22/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 23/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 24/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 25/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 26/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 27/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 28/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 29/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 30/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 31/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 32/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 33/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 34/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 35/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 36/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 37/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 38/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 39/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 40/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 41/42
ప్రశాంతంగా ప్రిలిమ్స్‌ 42/42

Updated at - Jun 09 , 2024 | 04:14 PM