ఓటెత్తిన చైతన్యం

ABN, Publish Date - May 13 , 2024 | 04:41 PM

ఓటర్ల చైతన్యం వెల్లువెత్తింది.. ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి ప్రజ్వరిల్లింది.. పల్లె, పట్టణ జనం పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద పోటెత్తింది.

ఓటెత్తిన చైతన్యం 1/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 2/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 3/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 4/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 5/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 6/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 7/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 8/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 9/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 10/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 11/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 12/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 13/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 14/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 15/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 16/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 17/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 18/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 19/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 20/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 21/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 22/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 23/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 24/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 25/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 26/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 27/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 28/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 29/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 30/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 31/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 32/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 33/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 34/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 35/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 36/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 37/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 38/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 39/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 40/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 41/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 42/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 43/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 44/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 45/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 46/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 47/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 48/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 49/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 50/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 51/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 52/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 53/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 54/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 55/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 56/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 57/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 58/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 59/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 60/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 61/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 62/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 63/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 64/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 65/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 66/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 67/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 68/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 69/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 70/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 71/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 72/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 73/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 74/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 75/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 76/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 77/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 78/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 79/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 80/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 81/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 82/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 83/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 84/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 85/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 86/87
ఓటెత్తిన చైతన్యం 87/87

Updated at - May 13 , 2024 | 04:41 PM