భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు

ABN, First Publish Date - 2023-03-19T10:40:38+05:30 IST

భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు

భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు 1/12
భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు 2/12
భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు 3/12
భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు 4/12
భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు 5/12
భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు 6/12
భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు 7/12
భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు 8/12
భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు 9/12
భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు 10/12
భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు 11/12
భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉగాది పండుగ ముందు పోచమ్మ బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా మహిళలు చేస్తున్నారు 12/12

Updated at - 2023-03-19T10:40:38+05:30