వైట్ ఫ్రాక్‎లో తళుకుమని మెరిసిపోతోన్న ఆలియా భట్ ఫొటోస్

ABN, First Publish Date - 2023-05-04T13:17:06+05:30 IST

వైట్ ఫ్రాక్‎లో తళుకుమని మెరిసిపోతోన్న ఆలియా భట్ ఫొటోస్

వైట్ ఫ్రాక్‎లో తళుకుమని మెరిసిపోతోన్న ఆలియా భట్ ఫొటోస్ 1/8
వైట్ ఫ్రాక్‎లో తళుకుమని మెరిసిపోతోన్న ఆలియా భట్ ఫొటోస్ 2/8
వైట్ ఫ్రాక్‎లో తళుకుమని మెరిసిపోతోన్న ఆలియా భట్ ఫొటోస్ 3/8
వైట్ ఫ్రాక్‎లో తళుకుమని మెరిసిపోతోన్న ఆలియా భట్ ఫొటోస్ 4/8
వైట్ ఫ్రాక్‎లో తళుకుమని మెరిసిపోతోన్న ఆలియా భట్ ఫొటోస్ 5/8
వైట్ ఫ్రాక్‎లో తళుకుమని మెరిసిపోతోన్న ఆలియా భట్ ఫొటోస్ 6/8
వైట్ ఫ్రాక్‎లో తళుకుమని మెరిసిపోతోన్న ఆలియా భట్ ఫొటోస్ 7/8
వైట్ ఫ్రాక్‎లో తళుకుమని మెరిసిపోతోన్న ఆలియా భట్ ఫొటోస్ 8/8

Updated at - 2023-05-04T13:17:06+05:30