విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ

ABN, First Publish Date - 2023-10-01T16:59:01+05:30 IST

విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ

విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 1/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 2/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 3/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 4/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 5/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 6/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 7/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 8/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 9/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 10/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 11/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 12/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 13/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 14/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 15/16
విద్యార్థులకు అండగా ఠాగూర్‌ మల్లినేని..పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా స్కాలర్‌ షిప్‌ల పంపిణీ 16/16

Updated at - 2023-10-01T16:59:11+05:30