పోల్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో ఈ కింది వాటిలో దేనిని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని మీరు ఓటు వేస్తారు..?