Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

రైస్ & బిర్యానీ ఐటమ్స్

వెజ్‌ కోఫ్తా బిర్యానీవెజ్‌ కోఫ్తా బిర్యానీవెజ్‌ తెహ్రీవెజ్‌ తెహ్రీకొత్తిమీర రైస్‌కొత్తిమీర రైస్‌పైనాపిల్‌ పులావ్‌పైనాపిల్‌ పులావ్‌Mexican ఫ్రైడ్‌ రైస్‌ Mexican ఫ్రైడ్‌ రైస్‌ నరంజ్‌ పులావునరంజ్‌ పులావుమటర్‌ పులావ్‌మటర్‌ పులావ్‌పన్నీర్ పులావ్ (వీడియో) పన్నీర్ పులావ్ (వీడియో) ప్రసాదం పులిహోరప్రసాదం పులిహోరపాలకూర పలావ్‌పాలకూర పలావ్‌జీడిపప్పు పులావ్‌జీడిపప్పు పులావ్‌దద్దోజనందద్దోజనంస్వీట్‌కార్న్‌ పలావ్‌ స్వీట్‌కార్న్‌ పలావ్‌ క్యారెట్ రైస్క్యారెట్ రైస్పనసకాయ బిర్యానిపనసకాయ బిర్యానినారింజ కాయల పులేరం...నారింజ కాయల పులేరం...ఉసిరి అన్నంఉసిరి అన్నంచిత్రాన్నంచిత్రాన్నంనిమ్మ సద్దినిమ్మ సద్దికొబ్బరి సద్దికొబ్బరి సద్దిపెరుగు సద్దిపెరుగు సద్దినువ్వుల సద్దినువ్వుల సద్దిచింతపండు సద్దిచింతపండు సద్దిబ్రౌన్‌ రైస్‌ పులావ్‌బ్రౌన్‌ రైస్‌ పులావ్‌గోంగూర పులిహోరగోంగూర పులిహోరవాంగీ బాత్‌వాంగీ బాత్‌టొమాటోబాత్టొమాటోబాత్బిసిబేళ బాత్‌బిసిబేళ బాత్‌మసాలా బాత్‌మసాలా బాత్‌కార్న్‌ పలావ్‌కార్న్‌ పలావ్‌బిసిబేళ బాత్‌బిసిబేళ బాత్‌స్వీట్‌కార్న్‌ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌స్వీట్‌కార్న్‌ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌కొర్రల ఎగ్‌ఫ్రైడ్‌ రైస్‌కొర్రల ఎగ్‌ఫ్రైడ్‌ రైస్‌కొర్రల కిచిడీకొర్రల కిచిడీకొర్రల వెజిటబుల్‌ బిర్యానికొర్రల వెజిటబుల్‌ బిర్యానివాంగీబాత్‌వాంగీబాత్‌మామిడికాయ పులిహోరమామిడికాయ పులిహోరఆవకాయ అన్నంఆవకాయ అన్నంసాబూదానా కిచిడీసాబూదానా కిచిడీదహీ పోహాదహీ పోహాఆమ్లారైస్ఆమ్లారైస్మిరియాల అన్నంమిరియాల అన్నంషెజ్‌వాన్‌ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌షెజ్‌వాన్‌ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌దంపుడు బియ్యం పులావ్‌దంపుడు బియ్యం పులావ్‌ముంజల పుడింగ్‌ముంజల పుడింగ్‌పెరుగన్నంపెరుగన్నంపైనాపిల్‌ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌పైనాపిల్‌ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌మామిడికాయ పులిహోరమామిడికాయ పులిహోరఉల్లికాడల పులావ్‌ఉల్లికాడల పులావ్‌మిక్స్‌డ్‌ వెజిటబుల్‌ కిచిడీమిక్స్‌డ్‌ వెజిటబుల్‌ కిచిడీ
Advertisement