Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

కర్రీస్

ఆవాల ఆకుల కర్రీ ఆవాల ఆకుల కర్రీ కాజూ మసాలా కాజూ మసాలా ఆలూ మేతీఆలూ మేతీసాగో పొంగల్‌ ఘీ రోస్ట్‌ పనీర్‌సాగో పొంగల్‌ ఘీ రోస్ట్‌ పనీర్‌మేథీ బాజీమేథీ బాజీకరివేపాకు చట్నీకరివేపాకు చట్నీకరివేపాకు కర్రీకరివేపాకు కర్రీచోలే రాజ్మా కర్రీచోలే రాజ్మా కర్రీసోయా బీన్‌ ఆలూ కూర్మాసోయా బీన్‌ ఆలూ కూర్మాకీటో బటర్‌ పనీర్‌ కీటో బటర్‌ పనీర్‌ మునగకాయ థోరన్‌మునగకాయ థోరన్‌cauliflower కర్రీcauliflower కర్రీపనీర్‌ కోఫ్తే కా సలాన్‌పనీర్‌ కోఫ్తే కా సలాన్‌షాహీ పనీర్‌షాహీ పనీర్‌మసూర్‌ దాల్‌ కర్రీమసూర్‌ దాల్‌ కర్రీవంకాయ కొత్తిమీర కారం కూరవంకాయ కొత్తిమీర కారం కూరథాయ్‌ గ్రీన్‌ కర్రీథాయ్‌ గ్రీన్‌ కర్రీడుబ్కీ వాలే ఆలూడుబ్కీ వాలే ఆలూషాహీ బిండీ షాహీ బిండీ క్యాలీఫ్లవర్‌ పనీర్‌ కోఫ్తాక్యాలీఫ్లవర్‌ పనీర్‌ కోఫ్తాహరియాలి పనీర్‌ టిక్కా మసాలా హరియాలి పనీర్‌ టిక్కా మసాలా బేబీకార్న్‌ బటర్‌ మసాలాబేబీకార్న్‌ బటర్‌ మసాలాబెండీ ఫ్రైబెండీ ఫ్రైసోయాబీన్‌ కర్రీసోయాబీన్‌ కర్రీముల్లంగి వేపుడుముల్లంగి వేపుడుఉసిరి కొబ్బరి కర్రీఉసిరి కొబ్బరి కర్రీపాలకూర బరడాపాలకూర బరడాగుమ్మడికాయ బరడాగుమ్మడికాయ బరడాదొండకాయ బరడాదొండకాయ బరడాగుత్తి వంకాయ కూరగుత్తి వంకాయ కూరవంకాయ ఫ్రైవంకాయ ఫ్రైబగారా బైగన్బగారా బైగన్బైగన్‌ బర్తాబైగన్‌ బర్తాకంద నిమ్మకూర కంద నిమ్మకూర మష్రూమ్‌తో...మష్రూమ్‌తో...చనా మసాలా కర్రీచనా మసాలా కర్రీకార్న్‌ సబ్జీకార్న్‌ సబ్జీబ్రింజల్ గ్రేవీబ్రింజల్ గ్రేవీమఖానా కర్రీమఖానా కర్రీపనీర్‌ నిహారిపనీర్‌ నిహారిబూడిద గుమ్మడి కర్రీబూడిద గుమ్మడి కర్రీగుమ్మడి పెరుగు పులుసుగుమ్మడి పెరుగు పులుసుకాకరకాయ పెరుగు కర్రీకాకరకాయ పెరుగు కర్రీకాజు పనీర్‌ మసాలాకాజు పనీర్‌ మసాలాఆలూ బీన్స్‌ఆలూ బీన్స్‌క్యారెట్‌ బీన్స్‌ తోరణ్‌క్యారెట్‌ బీన్స్‌ తోరణ్‌క్యారెట్‌ బీన్స్‌ తోరణ్‌క్యారెట్‌ బీన్స్‌ తోరణ్‌ఆలూ బీన్స్‌ఆలూ బీన్స్‌బీన్స్‌ వేపుడుబీన్స్‌ వేపుడుబీన్స్‌ పొరియల్‌బీన్స్‌ పొరియల్‌
Advertisement