Abn logo

కర్రీస్

కంద నిమ్మకూర కంద నిమ్మకూర మష్రూమ్‌తో...మష్రూమ్‌తో...చనా మసాలా కర్రీచనా మసాలా కర్రీకార్న్‌ సబ్జీకార్న్‌ సబ్జీబ్రింజల్ గ్రేవీబ్రింజల్ గ్రేవీమఖానా కర్రీమఖానా కర్రీపనీర్‌ నిహారిపనీర్‌ నిహారిబూడిద గుమ్మడి కర్రీబూడిద గుమ్మడి కర్రీగుమ్మడి పెరుగు పులుసుగుమ్మడి పెరుగు పులుసుకాకరకాయ పెరుగు కర్రీకాకరకాయ పెరుగు కర్రీకాజు పనీర్‌ మసాలాకాజు పనీర్‌ మసాలాఆలూ బీన్స్‌ఆలూ బీన్స్‌క్యారెట్‌ బీన్స్‌ తోరణ్‌క్యారెట్‌ బీన్స్‌ తోరణ్‌క్యారెట్‌ బీన్స్‌ తోరణ్‌క్యారెట్‌ బీన్స్‌ తోరణ్‌ఆలూ బీన్స్‌ఆలూ బీన్స్‌బీన్స్‌ వేపుడుబీన్స్‌ వేపుడుబీన్స్‌ పొరియల్‌బీన్స్‌ పొరియల్‌మటర్‌ పనీర్‌మటర్‌ పనీర్‌ఉసిరికాయ సబ్జీఉసిరికాయ సబ్జీపుట్టగొడుగుల వేపుడుపుట్టగొడుగుల వేపుడుమష్రూమ్‌ చిల్లీ ఫ్రైమష్రూమ్‌ చిల్లీ ఫ్రైషాహీ మష్రూమ్‌షాహీ మష్రూమ్‌కాకరకాయ మసాలా కర్రీకాకరకాయ మసాలా కర్రీదొండకాయ మసాలా కర్రీదొండకాయ మసాలా కర్రీమసాలా క్యాప్సికమ్‌ కర్రీమసాలా క్యాప్సికమ్‌ కర్రీచామదుంప మసాలా కర్రీచామదుంప మసాలా కర్రీఆలూ గోబీ మసాలా కర్రీఆలూ గోబీ మసాలా కర్రీమసాలా వంకాయ కర్రీమసాలా వంకాయ కర్రీసోయా బీన్‌ కర్రీసోయా బీన్‌ కర్రీమేతీ మటర్‌ సబ్జీమేతీ మటర్‌ సబ్జీపనీర్‌ బుర్జీ కర్రీపనీర్‌ బుర్జీ కర్రీకడాయి పనీర్‌ కర్రీకడాయి పనీర్‌ కర్రీపనీర్‌ కోఫ్తా కర్రీపనీర్‌ కోఫ్తా కర్రీఅజ్వైని పనీర్‌ కోఫ్తాఅజ్వైని పనీర్‌ కోఫ్తామలాయ్‌ కోఫ్తామలాయ్‌ కోఫ్తాలాకీ కోఫ్తాలాకీ కోఫ్తాఅరటికాయ కోఫ్తాఅరటికాయ కోఫ్తాఆమ్లా సబ్జీఆమ్లా సబ్జీసీతాఫలం ఖట్టీ మీఠీ సబ్జీసీతాఫలం ఖట్టీ మీఠీ సబ్జీవంకాయ మసాలా కూరవంకాయ మసాలా కూరబెండకాయ బజ్జీబెండకాయ బజ్జీమొలకల కూర్మామొలకల కూర్మామునక్కాడ కూటుమునక్కాడ కూటుపనీర్‌ టిక్కా మసాలాపనీర్‌ టిక్కా మసాలానెల్లూరు బ్రింజాల్‌(వంకాయ) ఫ్రైనెల్లూరు బ్రింజాల్‌(వంకాయ) ఫ్రైటమోటా పన్నీర్‌ కూరటమోటా పన్నీర్‌ కూరచామదుంప ఇగురుచామదుంప ఇగురుముంజల పొట్టు కూరముంజల పొట్టు కూరకొబ్బరితో ముంజల కూరకొబ్బరితో ముంజల కూరముల్లంగి ఫ్రైముల్లంగి ఫ్రై
Advertisement
Advertisement