Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

వెజ్

ఆవాల ఆకుల కర్రీ ఆవాల ఆకుల కర్రీ వెజ్ స్ప్రింగ్ రోల్స్వెజ్ స్ప్రింగ్ రోల్స్సొరకాయ దోశసొరకాయ దోశమంగళూరు బోండామంగళూరు బోండాకాజూ మసాలా కాజూ మసాలా ఆలూ మేతీఆలూ మేతీఆమ్లా మిక్స్‌డ్‌ వెజిటబుల్‌  కట్‌లెట్‌ఆమ్లా మిక్స్‌డ్‌ వెజిటబుల్‌ కట్‌లెట్‌సాగో పొంగల్‌ ఘీ రోస్ట్‌ పనీర్‌సాగో పొంగల్‌ ఘీ రోస్ట్‌ పనీర్‌వెజ్‌ కోఫ్తా బిర్యానీవెజ్‌ కోఫ్తా బిర్యానీమెంతి పకోడీమెంతి పకోడీమేథీ బాజీమేథీ బాజీపెరుగు ఇడ్లీపెరుగు ఇడ్లీవెజ్‌ తెహ్రీవెజ్‌ తెహ్రీక్రిస్పీ కార్న్‌క్రిస్పీ కార్న్‌కరివేపాకు చట్నీకరివేపాకు చట్నీకరివేపాకు కర్రీకరివేపాకు కర్రీకొత్తిమీర వడలుకొత్తిమీర వడలుచోలే రాజ్మా కర్రీచోలే రాజ్మా కర్రీసోయా బీన్‌ ఆలూ కూర్మాసోయా బీన్‌ ఆలూ కూర్మాకొత్తిమీర రైస్‌కొత్తిమీర రైస్‌వేరుశనగల చాట్‌వేరుశనగల చాట్‌కీటో బటర్‌ పనీర్‌ కీటో బటర్‌ పనీర్‌ దోశదోశపైనాపిల్‌ పులావ్‌పైనాపిల్‌ పులావ్‌కార్న్‌ చీజ్‌ బాల్స్‌కార్న్‌ చీజ్‌ బాల్స్‌మసాలా తమలపాకుల వడలుమసాలా తమలపాకుల వడలుమునగకాయ థోరన్‌మునగకాయ థోరన్‌ఆలూ మసాలా పూరిఆలూ మసాలా పూరిబేక్డ్‌ అరటికాయ సమోసబేక్డ్‌ అరటికాయ సమోసఈస్ట్‌ వెస్ట్‌ స్ర్పింగ్‌ రోల్స్‌ఈస్ట్‌ వెస్ట్‌ స్ర్పింగ్‌ రోల్స్‌ఆల్మండ్‌ కోఫ్తాఆల్మండ్‌ కోఫ్తారాజ్మా పకోడిరాజ్మా పకోడిMexican ఫ్రైడ్‌ రైస్‌ Mexican ఫ్రైడ్‌ రైస్‌ cauliflower కర్రీcauliflower కర్రీవెజ్‌ బర్గర్‌వెజ్‌ బర్గర్‌పనీర్‌ కోఫ్తే కా సలాన్‌పనీర్‌ కోఫ్తే కా సలాన్‌పచ్చిబఠాణీ చీలా పచ్చిబఠాణీ చీలా చెస్ట్‌నట్స్‌ చీలాచెస్ట్‌నట్స్‌ చీలాబంగాళదుంప  ఉల్లిపాయ చీలాబంగాళదుంప ఉల్లిపాయ చీలావీట్‌ - వెజిటబుల్‌ చీలావీట్‌ - వెజిటబుల్‌ చీలాసొరకాయ - పెసర్లతో... చీలాసొరకాయ - పెసర్లతో... చీలాషాహీ పనీర్‌షాహీ పనీర్‌నరంజ్‌ పులావునరంజ్‌ పులావుమిక్స్‌డ్‌ మిల్లెట్‌ భేల్‌ పూరిమిక్స్‌డ్‌ మిల్లెట్‌ భేల్‌ పూరిరాగి కుకీస్‌రాగి కుకీస్‌బ్రొకోలి పనీర్‌ పీనట్‌ శాండ్‌విచ్‌బ్రొకోలి పనీర్‌ పీనట్‌ శాండ్‌విచ్‌కబాబ్స్‌కబాబ్స్‌మసూర్‌ దాల్‌ కర్రీమసూర్‌ దాల్‌ కర్రీగుజరాతీ దాల్‌గుజరాతీ దాల్‌వంకాయ కొత్తిమీర కారం కూరవంకాయ కొత్తిమీర కారం కూర
Advertisement