Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

రోటీస్

డ్రై ఫ్రూట్‌ పనీర్‌ పరోటాడ్రై ఫ్రూట్‌ పనీర్‌ పరోటాపచ్చి బొప్పాయి రొట్టెపచ్చి బొప్పాయి రొట్టెసజ్జ రొట్టెసజ్జ రొట్టెపుదీనా పరోటాపుదీనా పరోటాకీటో రోటీకీటో రోటీఉలవల పరోటాఉలవల పరోటాహైదరాబాదీ బిదారీ పరాటాహైదరాబాదీ బిదారీ పరాటాపాలకొల్లు దిబ్బరొట్టిపాలకొల్లు దిబ్బరొట్టిఉల్లితో జొన్నరొట్టె (వీడియో) ఉల్లితో జొన్నరొట్టె (వీడియో) దాల్‌ పరోటాదాల్‌ పరోటామేథీ పరోటామేథీ పరోటామొఘలాయి పరోటామొఘలాయి పరోటాఎగ్‌ పరోటాఎగ్‌ పరోటారవ్వ పరోటారవ్వ పరోటామిక్స్‌డ్‌ వెజిటబుల్‌ పరోటామిక్స్‌డ్‌ వెజిటబుల్‌ పరోటాపెసర బొబ్బట్లుపెసర బొబ్బట్లుఅవిసె గింజల చపాతీఅవిసె గింజల చపాతీబార్లీ రోటీబార్లీ రోటీజామ తెప్లాజామ తెప్లాపాలక్‌ పరోటా పాలక్‌ పరోటా బఠాణీ పరోటాబఠాణీ పరోటాపన్నీర్‌ పరోటా పన్నీర్‌ పరోటా మేథీ పరోటా మేథీ పరోటా క్యాబేజీ పరోటాక్యాబేజీ పరోటాచికెన్‌ బైదా రోటిచికెన్‌ బైదా రోటిమటన్‌ ధన్‌షక్‌మటన్‌ ధన్‌షక్‌సొరకాయ తెప్లా సొరకాయ తెప్లా పన్నీర్‌ కుల్చా పన్నీర్‌ కుల్చా చిలగడదుంప పూరీ చిలగడదుంప పూరీ లాచా పరాటా లాచా పరాటా చనా పరోటాచనా పరోటాగుమ్మడి పరోటాగుమ్మడి పరోటాతవా బటర్‌ నాన్ తవా బటర్‌ నాన్ గోధుమ మోమో గోధుమ మోమో కొత్తిమీర చపాతీలు కొత్తిమీర చపాతీలు సోయాబీన్‌తో పరాటాలుసోయాబీన్‌తో పరాటాలుసోయికూర చపాతీలుసోయికూర చపాతీలుసొరకాయ రొట్టెసొరకాయ రొట్టెరాడిష్‌ పరాటాలురాడిష్‌ పరాటాలురాగి రొట్టెరాగి రొట్టెపచ్చి బఠాణి పరాటాలుపచ్చి బఠాణి పరాటాలుపాలక్‌ పరాటాపాలక్‌ పరాటానువ్వుల రొట్టెలునువ్వుల రొట్టెలుముల్లంగి పరాటాలు ముల్లంగి పరాటాలు మొఘలాయ్‌ పరాటామొఘలాయ్‌ పరాటామేతీపాలక్‌ పరోటామేతీపాలక్‌ పరోటామెంతి పరోటామెంతి పరోటాకాలీఫ్లవర్‌ పరాఠాకాలీఫ్లవర్‌ పరాఠాగంగవాయల్‌ పసంద్‌గంగవాయల్‌ పసంద్‌ఎగ్‌ పరాటాఎగ్‌ పరాటా
Advertisement