Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

నాన్‌వెజ్ రైస్ & బిర్యానీ ఐటమ్స్

భునా యాతా నల్లీ బిర్యానీభునా యాతా నల్లీ బిర్యానీకచ్చీ ఘోష్‌ బిర్యానీకచ్చీ ఘోష్‌ బిర్యానీప్లేటు బిర్యానీ రూ. 20 వేలు.. ఎక్కడో తెలుసా?ప్లేటు బిర్యానీ రూ. 20 వేలు.. ఎక్కడో తెలుసా?హైదరాబాద్ టాప్ హోటల్స్‌లో బిర్యానీ రుచులు (వీడియో)హైదరాబాద్ టాప్ హోటల్స్‌లో బిర్యానీ రుచులు (వీడియో)పచ్చిమిర్చి కోడి పులావుపచ్చిమిర్చి కోడి పులావుకుండ బిర్యానీ (వీడియో)కుండ బిర్యానీ (వీడియో)చికెన్ బిర్యాని (వీడియో)చికెన్ బిర్యాని (వీడియో)గోంగూర మటన్ రైస్ (వీడియో)గోంగూర మటన్ రైస్ (వీడియో)సీమ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ (వీడియో)సీమ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ (వీడియో)కడక్‌నాథ్‌ కంట్రీ చికెన్‌ పాట్‌ బిర్యానీకడక్‌నాథ్‌ కంట్రీ చికెన్‌ పాట్‌ బిర్యానీషాహీ నవాబీ బిర్యానీషాహీ నవాబీ బిర్యానీచికెన్‌ బిర్యానీచికెన్‌ బిర్యానీఅరికెల చికెన్‌ పులావ్‌అరికెల చికెన్‌ పులావ్‌ఆలూ చికెన్‌ బిర్యానీ ఆలూ చికెన్‌ బిర్యానీ రొయ్యల బిర్యానీరొయ్యల బిర్యానీమటన్‌ బిర్యానీమటన్‌ బిర్యానీముర్గ్‌ దమ్‌ బిర్యానీముర్గ్‌ దమ్‌ బిర్యానీరైస్‌ పుడ్డింగ్‌ రైస్‌ పుడ్డింగ్‌ ఉలవచారు చికెన్ బిర్యాని ఉలవచారు చికెన్ బిర్యాని ప్రాన్‌ పత్తా బిరియాని ప్రాన్‌ పత్తా బిరియాని సేమియా చికెన్‌ బిర్యానీ సేమియా చికెన్‌ బిర్యానీ హైదరాబాదీ ధమ్‌ బిర్యానీ హైదరాబాదీ ధమ్‌ బిర్యానీ చికెన్‌ బిర్యాని చికెన్‌ బిర్యాని చికెన్‌ బిర్యాని చికెన్‌ బిర్యాని రొయ్యల పులిహోరరొయ్యల పులిహోరపుట్టగొడుగుల పలావు పుట్టగొడుగుల పలావు పీతల బిర్యానిపీతల బిర్యానిమష్రూమ్‌ రైస్‌మష్రూమ్‌ రైస్‌ఎగ్‌ వెజిటబుల్‌ ఫ్రైడ్‌రైస్‌ఎగ్‌ వెజిటబుల్‌ ఫ్రైడ్‌రైస్‌ఎగ్‌ మష్రూమ్‌ రైస్‌ఎగ్‌ మష్రూమ్‌ రైస్‌ఎగ్‌ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌ఎగ్‌ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌చేప పులావ్‌చేప పులావ్‌
Advertisement