Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

నాన్‌వెజ్ కర్రీస్

దమ్‌ కీ నల్లీదమ్‌ కీ నల్లీపాలకూర చికెన్‌ కర్రీపాలకూర చికెన్‌ కర్రీకరివేపాకు చికెన్‌ కరివేపాకు చికెన్‌ అల్లం చికెన్‌ అల్లం చికెన్‌ బ్యాంబూ షూట్స్‌ చికెన్‌ బ్యాంబూ షూట్స్‌ చికెన్‌ గోంగూర చికెన్‌గోంగూర చికెన్‌నర్గీసి కబాబ్‌ కా కుర్మానర్గీసి కబాబ్‌ కా కుర్మాకోఫ్తా ఔర్‌ దహీ కి కాడీకోఫ్తా ఔర్‌ దహీ కి కాడీకాలియా ఖాసా దో - ప్యాజ్‌కాలియా ఖాసా దో - ప్యాజ్‌క్విక్‌ చికెన్‌! క్విక్‌ చికెన్‌! హనీ గార్లిక్‌ చికెన్‌! హనీ గార్లిక్‌ చికెన్‌! మరాక్‌మరాక్‌చాట్‌పటి మచ్చీచాట్‌పటి మచ్చీహైదరాబాద్‌ దమ్‌ కా ముర్గ్‌హైదరాబాద్‌ దమ్‌ కా ముర్గ్‌ప్రాన్స్‌ టిక్కా మసాలాప్రాన్స్‌ టిక్కా మసాలాబొమ్మిడాయిలు పాలకూరబొమ్మిడాయిలు పాలకూరబోటీ చారు / దప్పడంబోటీ చారు / దప్పడంకాళ్ల కూర / పాయకాళ్ల కూర / పాయతెలంగాణ చికెన్‌ కూరతెలంగాణ చికెన్‌ కూరమామిడికాయతో చందమామ చేపల పులుసుమామిడికాయతో చందమామ చేపల పులుసుషిడోల్‌ చేప కర్రీషిడోల్‌ చేప కర్రీఫిష్‌ కర్రీఫిష్‌ కర్రీచికెన్‌ మసాలా కర్రీచికెన్‌ మసాలా కర్రీతలకాయ కూరతలకాయ కూరచికెన్‌ రోస్ట్‌చికెన్‌ రోస్ట్‌కొబ్బరిపాల చికెన్‌కొబ్బరిపాల చికెన్‌సింపుల్‌ ఫిష్‌ కర్రీసింపుల్‌ ఫిష్‌ కర్రీకోడిగుడ్డు పచ్చడికోడిగుడ్డు పచ్చడిచికెన్ కర్రీ (వీడియో)చికెన్ కర్రీ (వీడియో)బొమ్మిడాయిల పులుసుబొమ్మిడాయిల పులుసుకొర్రమీను చేపల కూరకొర్రమీను చేపల కూరనేతిలి పకోడీనేతిలి పకోడీజెల్లల పులుసుజెల్లల పులుసువంజరం వేపుడువంజరం వేపుడుబొంగులో చికెన్ (వీడియో)బొంగులో చికెన్ (వీడియో)సెనగపప్పు చికెన్‌ ఖీమా సెనగపప్పు చికెన్‌ ఖీమా మటన్‌ ఘోష్‌మటన్‌ ఘోష్‌మటన్‌ ఎగ్‌ ఖీమా మటన్‌ ఎగ్‌ ఖీమా చేపల పచ్చడిచేపల పచ్చడిగోంగూర రొయ్యల కర్రీగోంగూర రొయ్యల కర్రీరొయ్యల కూరరొయ్యల కూరరొయ్యల వేపుడురొయ్యల వేపుడురొయ్యల పులావ్‌రొయ్యల పులావ్‌హిల్సా ఫిష్‌ కర్రీహిల్సా ఫిష్‌ కర్రీచెట్టినాడ్‌ ఫిష్‌ ఫ్రైచెట్టినాడ్‌ ఫిష్‌ ఫ్రైపాలకూర చికెన్‌ కర్రీపాలకూర చికెన్‌ కర్రీఆలూ ఘోష్‌ఆలూ ఘోష్‌గోంగూర చికెన్‌గోంగూర చికెన్‌మునగకాయ మాంసంమునగకాయ మాంసంమామిడికాయ రొయ్యల కూరమామిడికాయ రొయ్యల కూర
Advertisement