Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

నాన్‌వెజ్

దమ్‌ కీ నల్లీదమ్‌ కీ నల్లీఅన్నానేటివ్‌ కోడి కారమ్‌ చిప్స్‌అన్నానేటివ్‌ కోడి కారమ్‌ చిప్స్‌భునా యాతా నల్లీ బిర్యానీభునా యాతా నల్లీ బిర్యానీగోలిచినా కోడి వింగ్స్‌గోలిచినా కోడి వింగ్స్‌పాలకూర చికెన్‌ కర్రీపాలకూర చికెన్‌ కర్రీకరివేపాకు చికెన్‌ కరివేపాకు చికెన్‌ అల్లం చికెన్‌ అల్లం చికెన్‌ బ్యాంబూ షూట్స్‌ చికెన్‌ బ్యాంబూ షూట్స్‌ చికెన్‌ గోంగూర చికెన్‌గోంగూర చికెన్‌టిక్కాటిక్కామంచూరియామంచూరియాఫిష్‌ కేక్‌ఫిష్‌ కేక్‌ఫింగర్స్‌ఫింగర్స్‌కట్‌లెట్స్‌కట్‌లెట్స్‌చిన్న చేపల వేపుడుచిన్న చేపల వేపుడుభార్వా ముర్గ్‌ లెగ్‌భార్వా ముర్గ్‌ లెగ్‌నర్గీసి కబాబ్‌ కా కుర్మానర్గీసి కబాబ్‌ కా కుర్మాకోఫ్తా ఔర్‌ దహీ కి కాడీకోఫ్తా ఔర్‌ దహీ కి కాడీచక్నాచక్నాకాలియా ఖాసా దో - ప్యాజ్‌కాలియా ఖాసా దో - ప్యాజ్‌గురక్‌ కబాబ్‌గురక్‌ కబాబ్‌సింపుల్‌ చిల్లీ చికెన్‌!సింపుల్‌ చిల్లీ చికెన్‌!లాస్ట్‌ మినిట్‌ చికెన్‌!లాస్ట్‌ మినిట్‌ చికెన్‌!క్విక్‌ చికెన్‌! క్విక్‌ చికెన్‌! హనీ గార్లిక్‌ చికెన్‌! హనీ గార్లిక్‌ చికెన్‌! ముర్గ్‌ మలాయి కబాబ్‌ముర్గ్‌ మలాయి కబాబ్‌మరాక్‌మరాక్‌చాట్‌పటి మచ్చీచాట్‌పటి మచ్చీహైదరాబాద్‌ దమ్‌ కా ముర్గ్‌హైదరాబాద్‌ దమ్‌ కా ముర్గ్‌ఫ్రైడ్‌ చికెన్‌ఫ్రైడ్‌ చికెన్‌కచ్చీ ఘోష్‌ బిర్యానీకచ్చీ ఘోష్‌ బిర్యానీమటన్‌ హలీంమటన్‌ హలీంప్లేటు బిర్యానీ రూ. 20 వేలు.. ఎక్కడో తెలుసా?ప్లేటు బిర్యానీ రూ. 20 వేలు.. ఎక్కడో తెలుసా?హైదరాబాద్ టాప్ హోటల్స్‌లో బిర్యానీ రుచులు (వీడియో)హైదరాబాద్ టాప్ హోటల్స్‌లో బిర్యానీ రుచులు (వీడియో)రొయ్యలు క్రిస్పీగా..రొయ్యలు క్రిస్పీగా..ఎగ్‌ప్లాంట్‌ స్టీక్స్‌ఎగ్‌ప్లాంట్‌ స్టీక్స్‌స్వీడిష్‌ మీట్‌ బాల్స్‌స్వీడిష్‌ మీట్‌ బాల్స్‌ప్రాన్స్‌ టిక్కా మసాలాప్రాన్స్‌ టిక్కా మసాలామటన్‌ లుక్మీమటన్‌ లుక్మీమసాలా ఫిష్ ఫ్రై (వీడియో)మసాలా ఫిష్ ఫ్రై (వీడియో)బొమ్మిడాయిలు పాలకూరబొమ్మిడాయిలు పాలకూరబోటీ చారు / దప్పడంబోటీ చారు / దప్పడంకాళ్ల కూర / పాయకాళ్ల కూర / పాయపచ్చిమిర్చి కోడి పులావుపచ్చిమిర్చి కోడి పులావుతెలంగాణ చికెన్‌ కూరతెలంగాణ చికెన్‌ కూరమామిడికాయతో చందమామ చేపల పులుసుమామిడికాయతో చందమామ చేపల పులుసుకుండ బిర్యానీ (వీడియో)కుండ బిర్యానీ (వీడియో)షిడోల్‌ చేప కర్రీషిడోల్‌ చేప కర్రీఫిష్‌ కర్రీఫిష్‌ కర్రీచికెన్‌ మసాలా కర్రీచికెన్‌ మసాలా కర్రీ
Advertisement