Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

జూసెస్, సలాడ్స్ & ఐస్‌క్రీమ్స్

ఉసిరికాయ జ్యూస్‌ఉసిరికాయ జ్యూస్‌కస్టర్డ్‌ యాపిల్‌ ఐస్‌క్రీమ్‌కస్టర్డ్‌ యాపిల్‌ ఐస్‌క్రీమ్‌ మ్యాంగో తిరమిసు మ్యాంగో తిరమిసు మ్యాంగో బేక్డ్‌ యోగర్ట్‌మ్యాంగో బేక్డ్‌ యోగర్ట్‌మ్యాంగో కుల్ఫీమ్యాంగో కుల్ఫీఎండుఫలం మిల్క్‌షేక్‌ఎండుఫలం మిల్క్‌షేక్‌కివి మింట్‌ లెమనేడ్‌కివి మింట్‌ లెమనేడ్‌ఫలూదాఫలూదావాటర్‌మెలన్‌ ఐస్‌క్రీంవాటర్‌మెలన్‌ ఐస్‌క్రీంమ్యాంగో ఐస్‌క్రీంమ్యాంగో ఐస్‌క్రీంఅవకాడో ఐస్‌క్రీంఅవకాడో ఐస్‌క్రీంబనానా ఐస్‌క్రీంబనానా ఐస్‌క్రీంస్ట్రాబెర్రీస్‌ ఐస్‌క్రీంస్ట్రాబెర్రీస్‌ ఐస్‌క్రీంఅప్రికాట్‌ ఐస్‌క్రీంఅప్రికాట్‌ ఐస్‌క్రీంకీరదోస - తులసి పానీయంకీరదోస - తులసి పానీయంమ్యాంగో లస్సీమ్యాంగో లస్సీజల్‌జీరాజల్‌జీరామల్బరీ జ్యూస్‌మల్బరీ జ్యూస్‌పంజాబీ లస్సీపంజాబీ లస్సీరూహ్‌ అఫ్జా మోజిటోరూహ్‌ అఫ్జా మోజిటోఆమ్‌ పన్నాఆమ్‌ పన్నాసత్తు షర్బత్‌సత్తు షర్బత్‌పాలకూర సలాడ్‌!పాలకూర సలాడ్‌!పిస్తా మ్యాంగో కస్టర్డ్‌పిస్తా మ్యాంగో కస్టర్డ్‌బాదం ఫిర్నిబాదం ఫిర్నిథాండైథాండైకివి లెమనేడ్‌ స్ర్పిట్జర్‌కివి లెమనేడ్‌ స్ర్పిట్జర్‌హెల్దీ ఓట్స్‌ అండ్‌ నట్స్‌ కుల్ఫీహెల్దీ ఓట్స్‌ అండ్‌ నట్స్‌ కుల్ఫీఖర్బూజ ఐస్‌క్రీమ్‌ఖర్బూజ ఐస్‌క్రీమ్‌సలాడ్‌సలాడ్‌మిల్క్‌షేక్‌మిల్క్‌షేక్‌ఖర్బూజ జ్యూస్‌ఖర్బూజ జ్యూస్‌స్ట్రాబెర్రీ లెమనేడ్‌స్ట్రాబెర్రీ లెమనేడ్‌సోంప్‌ షెర్బత్‌సోంప్‌ షెర్బత్‌స్ట్రాబెర్రీ మిల్క్‌స్ట్రాబెర్రీ మిల్క్‌వాలంటైన్‌ స్మూతీవాలంటైన్‌ స్మూతీబనానా స్మూతీబనానా స్మూతీకాన్‌బెర్రీ స్మూతీకాన్‌బెర్రీ స్మూతీదానిమ్మ స్మూతీదానిమ్మ స్మూతీచెర్రీ - బెర్రీ స్మూతీచెర్రీ - బెర్రీ స్మూతీకుల్ఫీకుల్ఫీట్రై కలర్‌ జెల్లీట్రై కలర్‌ జెల్లీమూడు రంగుల కప్‌ కేక్‌మూడు రంగుల కప్‌ కేక్‌డిటాక్స్‌ వాటర్‌డిటాక్స్‌ వాటర్‌ఫలూదాఫలూదామ్యాంగో  ఐస్‌క్రీమ్మ్యాంగో ఐస్‌క్రీమ్బ్లూబెర్రీ లెమనేడ్‌బ్లూబెర్రీ లెమనేడ్‌థండయ్థండయ్హోలీ కాంజీ!హోలీ కాంజీ!చిలగడదుంప సలాడ్‌ చిలగడదుంప సలాడ్‌
Advertisement