నాంపల్లి : జనరంజకంగా గాయత్రి భరతనాట్య ప్రదర్శన
సాహిత్యం ఫోటో మరిన్ని..