నీట్ పరీక్షను వ్యతిరేకిస్తూ చెన్నైలో ఎస్ఎఫ్ఐ ధర్నా