గుంటూరు మిర్చియార్డును పరిశీలించిన నాట్స్ అధ్యక్షుడు