డల్లాస్‌లో ఎన్నారై టీడీపీ సమావేశానికి హాజరైన మన్నవ సుబ్బారావు