మలేషియాలో ఘనంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మూడో అవతరణ దినొత్సవ వేడుకలు.