తెలంగాణలో 31 జిల్లాల నుంచి ఫైనల్స్‌కు వచ్చినవాళ్లు వేసిన ముగ్గులు
ముత్యాల ముగ్గు మరిన్ని..