‘గోదారిగట్టోళ్ళు గట్సున్నగొప్పోళ్లు’ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన డా.దాసరి నారాయణరావు
సాహిత్యం ఫోటో మరిన్ని..