నేటి మ్యాచ్‌లు
 1. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ పూణేరి పల్తాన్ 08 PM
 2. యూపీ యోద్ధ బెంగాల్ వారియర్స్ 09 PM
ఎవరు గెలిచారంటే...
గెలుపు ఓటమి
పాయింట్ల పట్టిక
TEAM P W L PTS
ZONE A
గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ 9 6 1 36
యు ముంబ 6 3 3 16
దబాంగ్ ఢిల్లీ 6 2 4 13
హర్యానా స్టీలర్స్ 5 2 1 17
పూణేరి పల్తాన్ 5 4 1 21
జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 5 3 2 17
ZONE B
బెంగాల్ వారియర్స్ 5 2 2 14
పాట్నా పైరేట్స్ 5 3 1 19
బెంగళూరు బుల్స్ 9 3 5 22
యూపీ యోద్ధ 8 3 4 21
తెలుగు టైటాన్స్ 10 2 7 17
తమిళ్ తలైవాస్ 5 1 3 11
ప్రో కబడ్డీ షెడ్యూల్
 1. తెలుగు టైటాన్స్ బెంగళూరు బుల్స్ 09 PM 30-Jul
 2. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ దబాంగ్ ఢిల్లీ 08 PM 01-Aug
 3. తెలుగు టైటాన్స్ యూపీ యోద్ధ 09 PM 01-Aug
 4. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ హర్యానా స్టీలర్స్ 08 PM 02-Aug
 5. తెలుగు టైటాన్స్ బెంగాల్ వారియర్స్ 09 PM 02-Aug
 6. తెలుగు టైటాన్స్ పాట్నా పైరేట్స్ 08 PM 03-Aug
 7. బెంగళూరు బుల్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 08 PM 04-Aug
 8. పూణేరి పల్తాన్ దబాంగ్ ఢిల్లీ 09 PM 04-Aug
 9. యు ముంబ దబాంగ్ ఢిల్లీ 08 PM 05-Aug
 10. బెంగళూరు బుల్స్ యూపీ యోద్ధ 09 PM 05-Aug
 11. బెంగాల్ వారియర్స్ యూపీ యోద్ధ 08 PM 06-Aug
 12. బెంగళూరు బుల్స్ పాట్నా పైరేట్స్ 09 PM 06-Aug
 13. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ హర్యానా స్టీలర్స్ 08 PM 08-Aug
 14. బెంగళూరు బుల్స్ తెలుగు టైటాన్స్ 09 PM 08-Aug
 15. బెంగళూరు బుల్స్ బెంగాల్ వారియర్స్ 08 PM 09-Aug
 16. పూణేరి పల్తాన్ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 08 PM 10-Aug
 17. బెంగళూరు బుల్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 09 PM 10-Aug
 18. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ యు ముంబ 08 PM 11-Aug
 19. తెలుగు టైటాన్స్ యూపీ యోద్ధ 08 PM 12-Aug
 20. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ దబాంగ్ ఢిల్లీ 09 PM 12-Aug
 21. పాట్నా పైరేట్స్ యూపీ యోద్ధ 08 PM 13-Aug
 22. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 09 PM 13-Aug
 23. బెంగాల్ వారియర్స్ పూణేరి పల్తాన్ 08 PM 15-Aug
 24. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ బెంగళూరు బుల్స్ 09 PM 15-Aug
 25. హర్యానా స్టీలర్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 08 PM 16-Aug
 26. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ తెలుగు టైటాన్స్ 09 PM 16-Aug
 27. దబాంగ్ ఢిల్లీ తమిళ్ తలైవాస్ 08 PM 17-Aug
 28. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ బెంగాల్ వారియర్స్ 09 PM 17-Aug
 29. యూపీ యోద్ధ యు ముంబ 08 PM 18-Aug
 30. బెంగళూరు బుల్స్ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 09 PM 18-Aug
 31. తెలుగు టైటాన్స్ యు ముంబ 08 PM 19-Aug
 32. యూపీ యోద్ధ హర్యానా స్టీలర్స్ 09 PM 19-Aug
 33. పాట్నా పైరేట్స్ పూణేరి పల్తాన్ 08 PM 20-Aug
 34. యూపీ యోద్ధ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 09 PM 20-Aug
 35. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ పూణేరి పల్తాన్ 08 PM 22-Aug
 36. యూపీ యోద్ధ బెంగాల్ వారియర్స్ 09 PM 22-Aug
 37. హర్యానా స్టీలర్స్ దబాంగ్ ఢిల్లీ 08 PM 23-Aug
 38. యూపీ యోద్ధ తమిళ్ తలైవాస్ 09 PM 23-Aug
 39. యూపీ యోద్ధ తెలుగు టైటాన్స్ 08 PM 24-Aug
 40. యు ముంబ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 08 PM 25-Aug
 41. బెంగాల్ వారియర్స్ పాట్నా పైరేట్స్ 09 PM 25-Aug
 42. పాట్నా పైరేట్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 08 PM 26-Aug
 43. యు ముంబ పూణేరి పల్తాన్ 09 PM 26-Aug
 44. బెంగాల్ వారియర్స్ బెంగళూరు బుల్స్ 08 PM 27-Aug
 45. యు ముంబ దబాంగ్ ఢిల్లీ 09 PM 27-Aug
 46. బెంగళూరు బుల్స్ యూపీ యోద్ధ 08 PM 29-Aug
 47. యు ముంబ గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ 09 PM 29-Aug
 48. యు ముంబ హర్యానా స్టీలర్స్ 08 PM 30-Aug
 49. తెలుగు టైటాన్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 08 PM 31-Aug
 50. యు ముంబ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 09 PM 31-Aug
 51. బెంగాల్ వారియర్స్ పాట్నా పైరేట్స్ 08 PM 01-Sep
 52. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ హర్యానా స్టీలర్స్ 08 PM 02-Sep
 53. బెంగాల్ వారియర్స్ యూపీ యోద్ధ 09 PM 02-Sep
 54. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 08 PM 03-Sep
 55. బెంగాల్ వారియర్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 09 PM 03-Sep
 56. పాట్నా పైరేట్స్ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 08 PM 05-Sep
 57. బెంగాల్ వారియర్స్ హర్యానా స్టీలర్స్ 09 PM 05-Sep
 58. దబాంగ్ ఢిల్లీ బెంగళూరు బుల్స్ 08 PM 06-Sep
 59. బెంగాల్ వారియర్స్ యు ముంబ 09 PM 06-Sep
 60. తెలుగు టైటాన్స్ పూణేరి పల్తాన్ 08 PM 07-Sep
 61. బెంగాల్ వారియర్స్ దబాంగ్ ఢిల్లీ 09 PM 07-Sep