నేటి మ్యాచ్‌లు
 1. బెంగళూరు బుల్స్ బెంగాల్ వారియర్స్ 08 PM
 2. దబాంగ్ ఢిల్లీ పూణేరి పల్తాన్ 09 PM
ఎవరు గెలిచారంటే...
గెలుపు ఓటమి
పాయింట్ల పట్టిక
TEAM P W L PTS
ZONE A
గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ 14 8 3 51
యు ముంబ 14 7 7 39
దబాంగ్ ఢిల్లీ 12 4 7 28
హర్యానా స్టీలర్స్ 16 7 5 49
పూణేరి పల్తాన్ 11 8 3 42
జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 11 6 4 36
ZONE B
బెంగాల్ వారియర్స్ 16 7 4 53
పాట్నా పైరేట్స్ 15 8 3 15
బెంగళూరు బుల్స్ 15 4 7 38
యూపీ యోద్ధ 15 4 7 38
తెలుగు టైటాన్స్ 17 4 11 33
తమిళ్ తలైవాస్ 10 2 6 21
ప్రో కబడ్డీ షెడ్యూల్
 1. తెలుగు టైటాన్స్ బెంగళూరు బుల్స్ 09 PM 30-Jul
 2. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ దబాంగ్ ఢిల్లీ 08 PM 01-Aug
 3. తెలుగు టైటాన్స్ యూపీ యోద్ధ 09 PM 01-Aug
 4. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ హర్యానా స్టీలర్స్ 08 PM 02-Aug
 5. తెలుగు టైటాన్స్ పాట్నా పైరేట్స్ 08 PM 03-Aug
 6. బెంగళూరు బుల్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 08 PM 04-Aug
 7. బెంగళూరు బుల్స్ యూపీ యోద్ధ 09 PM 05-Aug
 8. బెంగాల్ వారియర్స్ యూపీ యోద్ధ 08 PM 06-Aug
 9. బెంగళూరు బుల్స్ పాట్నా పైరేట్స్ 09 PM 06-Aug
 10. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ హర్యానా స్టీలర్స్ 08 PM 08-Aug
 11. బెంగళూరు బుల్స్ తెలుగు టైటాన్స్ 09 PM 08-Aug
 12. బెంగళూరు బుల్స్ బెంగాల్ వారియర్స్ 08 PM 09-Aug
 13. పూణేరి పల్తాన్ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 08 PM 10-Aug
 14. బెంగళూరు బుల్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 09 PM 10-Aug
 15. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ యు ముంబ 08 PM 11-Aug
 16. తెలుగు టైటాన్స్ యూపీ యోద్ధ 08 PM 12-Aug
 17. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ దబాంగ్ ఢిల్లీ 09 PM 12-Aug
 18. పాట్నా పైరేట్స్ యూపీ యోద్ధ 08 PM 13-Aug
 19. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 09 PM 13-Aug
 20. బెంగాల్ వారియర్స్ పూణేరి పల్తాన్ 08 PM 15-Aug
 21. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ బెంగళూరు బుల్స్ 09 PM 15-Aug
 22. హర్యానా స్టీలర్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 08 PM 16-Aug
 23. యు ముంబ గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ 08 PM 16-Aug
 24. తెలుగు టైటాన్స్ పాట్నా పైరేట్స్ 09 PM 16-Aug
 25. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ తెలుగు టైటాన్స్ 09 PM 16-Aug
 26. దబాంగ్ ఢిల్లీ తమిళ్ తలైవాస్ 08 PM 17-Aug
 27. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ బెంగాల్ వారియర్స్ 09 PM 17-Aug
 28. యూపీ యోద్ధ యు ముంబ 08 PM 18-Aug
 29. బెంగళూరు బుల్స్ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 09 PM 18-Aug
 30. తెలుగు టైటాన్స్ యు ముంబ 08 PM 19-Aug
 31. యూపీ యోద్ధ హర్యానా స్టీలర్స్ 09 PM 19-Aug
 32. పాట్నా పైరేట్స్ పూణేరి పల్తాన్ 08 PM 20-Aug
 33. యూపీ యోద్ధ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 09 PM 20-Aug
 34. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ పూణేరి పల్తాన్ 08 PM 22-Aug
 35. యూపీ యోద్ధ బెంగాల్ వారియర్స్ 09 PM 22-Aug
 36. హర్యానా స్టీలర్స్ దబాంగ్ ఢిల్లీ 08 PM 23-Aug
 37. యూపీ యోద్ధ తమిళ్ తలైవాస్ 09 PM 23-Aug
 38. యూపీ యోద్ధ తెలుగు టైటాన్స్ 08 PM 24-Aug
 39. యు ముంబ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 08 PM 25-Aug
 40. బెంగాల్ వారియర్స్ పాట్నా పైరేట్స్ 09 PM 25-Aug
 41. పాట్నా పైరేట్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 08 PM 26-Aug
 42. యు ముంబ పూణేరి పల్తాన్ 09 PM 26-Aug
 43. బెంగాల్ వారియర్స్ బెంగళూరు బుల్స్ 08 PM 27-Aug
 44. యు ముంబ దబాంగ్ ఢిల్లీ 09 PM 27-Aug
 45. బెంగళూరు బుల్స్ యూపీ యోద్ధ 08 PM 29-Aug
 46. యు ముంబ గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ 09 PM 29-Aug
 47. యు ముంబ హర్యానా స్టీలర్స్ 08 PM 30-Aug
 48. తెలుగు టైటాన్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 08 PM 31-Aug
 49. యు ముంబ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 09 PM 31-Aug
 50. బెంగాల్ వారియర్స్ పాట్నా పైరేట్స్ 08 PM 01-Sep
 51. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ హర్యానా స్టీలర్స్ 08 PM 02-Sep
 52. బెంగాల్ వారియర్స్ యూపీ యోద్ధ 09 PM 02-Sep
 53. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 08 PM 03-Sep
 54. బెంగాల్ వారియర్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 09 PM 03-Sep
 55. పాట్నా పైరేట్స్ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 08 PM 05-Sep
 56. బెంగాల్ వారియర్స్ హర్యానా స్టీలర్స్ 09 PM 05-Sep
 57. దబాంగ్ ఢిల్లీ బెంగళూరు బుల్స్ 08 PM 06-Sep
 58. బెంగాల్ వారియర్స్ యు ముంబ 09 PM 06-Sep
 59. తెలుగు టైటాన్స్ పూణేరి పల్తాన్ 08 PM 07-Sep
 60. బెంగాల్ వారియర్స్ దబాంగ్ ఢిల్లీ 09 PM 07-Sep
 61. హర్యానా స్టీలర్స్ పాట్నా పైరేట్స్ 08 PM 08-Sep
 62. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ యూపీ యోద్ధ 09 PM 08-Sep
 63. పాట్నా పైరేట్స్ యు ముంబ 08 PM 09-Sep
 64. హర్యానా స్టీలర్స్ బెంగళూరు బుల్స్ 09 PM 09-Sep
 65. బెంగళూరు బుల్స్ పూణేరి పల్తాన్ 08 PM 10-Sep
 66. హర్యానా స్టీలర్స్ తెలుగు టైటాన్స్ 09 PM 10-Sep
 67. బెంగాల్ వారియర్స్ తెలుగు టైటాన్స్ 08 PM 12-Sep
 68. హర్యానా స్టీలర్స్ దబాంగ్ ఢిల్లీ 09 PM 12-Sep
 69. తమిళ్ తలైవాస్ యూపీ యోద్ధ 08 PM 13-Sep
 70. హర్యానా స్టీలర్స్ పూణేరి పల్తాన్ 09 PM 13-Sep
 71. హర్యానా స్టీలర్స్ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 08 PM 14-Sep
 72. పాట్నా పైరేట్స్ తెలుగు టైటాన్స్ 08 PM 15-Sep
 73. యు ముంబ గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ 09 PM 15-Sep
 74. బెంగళూరు బుల్స్ తెలుగు టైటాన్స్ 08 PM 16-Sep
 75. పాట్నా పైరేట్స్ యూపీ యోద్ధ 09 PM 16-Sep
 76. జైపూర్ పింక్ పాంథర్ దబాంగ్ ఢిల్లీ 08 PM 17-Sep
 77. పాట్నా పైరేట్స్ బెంగాల్ వారియర్స్ 09 PM 17-Sep
 78. పూణేరి పల్తాన్ హర్యానా స్టీలర్స్ 08 PM 19-Sep
 79. పాట్నా పైరేట్స్ బెంగళూరు బుల్స్ 09 PM 19-Sep
 80. పాట్నా పైరేట్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 08 PM 20-Sep
 81. పూణేరి పల్తాన్ దబాంగ్ ఢిల్లీ 09 PM 20-Sep
 82. జైపూర్ పింక్ పాంథర్ హర్యానా స్టీలర్స్ 08 PM 21-Sep
 83. పాట్నా పైరేట్స్ యూపీ యోద్ధ 09 PM 21-Sep
 84. దబాంగ్ ఢిల్లీ యు ముంబ 08 PM 22-Sep
 85. బెంగళూరు బుల్స్ బెంగాల్ వారియర్స్ 08 PM 23-Sep
 86. దబాంగ్ ఢిల్లీ పూణేరి పల్తాన్ 09 PM 23-Sep
 87. బెంగాల్ వారియర్స్ తమిళ్ తలైవాస్ 08 PM 24-Sep
 88. దబాంగ్ ఢిల్లీ హర్యానా స్టీలర్స్ 09 PM 24-Sep
 89. గుజరాత్ ఫార్ట్యూన్ తమిళ్ తలైవాస్ 08 PM 26-Sep
 90. దబాంగ్ ఢిల్లీ పాట్నా పైరేట్స్ 09 PM 26-Sep
 91. తెలుగు టైటాన్స్ జైపూర్ పింక్ పాంథర్ 08 PM 27-Sep
 92. దబాంగ్ ఢిల్లీ యూపీ యోద్ధ 09 PM 27-Sep
 93. బెంగళూరు బుల్స్ యు ముంబ 08 PM 28-Sep
 94. దబాంగ్ ఢిల్లీ తెలుగు టైటాన్స్ 09 PM 28-Sep