కన్నడ కదనం (222)
కాంగ్రెస్
బీజేపీ
జేడిఎస్
ఇతరులు
ఆధిక్యం
0
0
0
0
గెలుపు
78
104
38
2